• 08-06-2021

Với tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn cho các bạn sinh viên nhà trường thông báo về phương thức đánh giá môn học trong trường hợp học online đến hết học kì. Có 2 phương thức đánh giá như sau: 

  • Phương thức 1 - Giảng dạy và đánh giá kết quả theo hình thức tập trung:

- Thực hiện việc học tại lớp (offline)

- Sinh viên chỉ được dự thi kết thúc môn học nếu có ĐKTTB lớn hơn hay bằng 5 và tham dự ít nhất 70% thời gian học.

- Thực hiện thi kết thúc môn offline tại trường, điểm thi kết thúc môn sẽ được tính 60% trong điểm trung bình chung của môn học.

  • Phương thức 2 - Giảng dạy hoặc đánh giá theo hình thức phi tập trung:

- Thực hiện việc học trực tuyến (online)

- Điểm kiểm tra trung bình (ĐKTTB) sẽ tính 40% trong kết quả cuối cùng (kiểm tra online)

- Điểm kiểm tra kết thúc môn (ĐKTKTM) 60% được thực hiện online như sau:

+Sinh viên làm 6 bài đánh giá (mỗi bài tương ứng với 10%)

+ Nội dung bài đánh giá có thể bao gồm: tiểu luận, bài thi vấn đáp, bài thi trắc nghiệm, đồ án, trình bày đề tài, video trình bày thực hành, v.v.

+ Bài đánh giá có thể làm theo cá nhân hoặc theo nhóm theo sự hướng dẫn của giảng viên.

  • Điểm trung bình môn học (ĐTBMH): Trung bình cộng của ĐKTTB và ĐTKTMH, trong đó ĐKTTB được tính hệ số 2 và ĐTKTMH được tính hệ số 3.

Mọi thắc mắc các bạn có thể tham khảo thêm chi tiết về môn thi thông qua moodle hoặc liên lạc về khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Cao Đẳng Sài Gòn. 

Đăng ký xét tuyển